Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN DE POSTONTZORGER B.V. te ‘s-­Hertogenbosch
Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 17254218, versie juli 2016

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, verkopen en leveringen door DE POSTONTZORGER B.V., aan derden gedaan, op alle door DE POSTONTZORGER B.V. in opdracht van derden verrichte werkzaamheden, alsmede op alle overeenkomsten in de meest ruime zin van het woord door DE POSTONTZORGER B.V. met derden aangegaan.
b. Deze voorwaarden gelden zowel binnen als buiten Nederland, ongeacht de woon- of vestigingsplaats van de bij enige overeenkomst betrokken partijen, ongeacht ook de plaats waar de overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel ten uitvoer had moeten worden gelegd.
c. Indien de koper/opdrachtgever inkoopvoorwaarden voert zijn deze voor DE POSTONTZORGER B.V. niet bindend voor zover deze afwijken van deze leveringsvoorwaarden.
d. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden, door DE POSTONTZORGER B.V. te eniger tijd toegepast/toegestaan ten voordele van koper/opdrachtgever, geven laatstgenoemde nimmer het recht zich later daarop te beroepen of de toepassing van zulk een afwijking als voor hem/haar vaststaand voor zich op te eisen.

ARTIKEL 2: AANBIEDINGEN

a. Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Zij zijn naar beste weten door DE POSTONTZORGER B.V. gedaan en gebaseerd op eventueel bij aanvraag verstrekte gegevens.
b. De door DE POSTONTZORGER B.V. in afbeeldingen, websites, catalogi, folders, tekeningen of op andere wijze verstrekte opgaven omtrent maat, capaciteit, prestatie, kleur, materiaalstructuur, finish of resultaten, moeten worden geacht bij benadering en vrijblijvend te zijn verstrekt.
DE POSTONTZORGER B.V. is aan deze opgave niet gebonden en aanvaardt voor eventuele onjuistheden in deze gegevens dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

ARTIKEL 3: OPDRACHTEN/OVEREENKOMSTEN

a. Onder opdracht wordt verstaan: iedere overeenkomst met DE POSTONTZORGER B.V., onverschillig of deze daarbij op zich neemt werkzaamheden uit te voeren, dan wel personeel, materiaal of ruimte ter beschikking te stellen, of welke andere prestatie dan ook te verrichten, een en ander in de ruimste zin.
b. Alle met DE POSTONTZORGER B.V. gesloten overeenkomsten worden eerst bindend na schriftelijke bevestiging door DE POSTONTZORGER B.V., dan wel doordat DE POSTONTZORGER B.V. met de uitvoering van de opdracht is aangevangen. Eventuele aanvullingen of wijzigingen op bovenbedoelde overeenkomsten binden DE POSTONTZORGER B.V. eerst, nadat en voor zover deze door DE POSTONTZORGER B.V. zijn geaccepteerd en schriftelijk bevestigd. Koper/opdrachtgever wordt geacht wijzigingen of aanvullingen op met DE POSTONTZORGER B.V. gesloten overeenkomsten te hebben geaccepteerd, indien koper/opdrachtgever niet binnen 8 dagen, nadat hij van de wijziging /aanvulling kennis heeft genomen of had kunnen hebben, schriftelijk tegen deze wijziging(en) en/of aanvulling(en) heeft geprotesteerd. Koper/opdrachtgever wordt geacht kennis te hebben van bedoelde wijziging/aanvulling op het moment dat DE POSTONTZORGER B.V. met de werkzaamheden waarop de wijziging /aanvulling betrekking heeft is aangevangen. Alleen de directie en eventueel hij/zij die door de directie daartoe uitdrukkelijk is gemachtigd, kan en mag namens DE POSTONTZORGER B.V. overeenkomsten sluiten.
c. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders zou zijn overeen­ gekomen, heeft DE POSTONTZORGER B.V. te allen tijde het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren, waarbij deze voorwaarden ook ten gunste van deze derden werken, op voorwaarde overigens dat DE POSTONTZORGER B.V. hen, desnoods achteraf, schriftelijk machtigt zich op deze voorwaarden te beroepen zonder dat deze machtiging enigerlei verplichtingen jegens DE POSTONTZORGER B.V. zou kunnen doen ontstaan.
d. De koper /opdrachtgever garandeert, dat de inhoud van de door hem verstrekte verzendopdrachten niet in strijd zijn met enige wettelijke bepaling dan wel een stof of materiaal bevatten, welke schade kan toebrengen aan medewerkers en/of middelen van DE POSTONTZORGER B.V. en/of derden.

ARTIKEL 4: AANSPRAKELIJKHEID

a. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van DE POSTONTZORGER B.V. is alle aansprakelijkheid van DE POSTONTZORGER B.V., op grond van directe of indirecte schade zoals voor waterschade, gevolgschade, immateriële schade, gederfde inkomsten, bedrijfsschade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten.
b. Uitsluitend indien de garantieverplichtingen ter zake geleverde zaken niet door derden (zoals fabrikanten) op zich zijn genomen, kan de koper/opdrachtgever jegens ons garantie­ aanspraken doen gelden.
c. Aansprakelijkheid van DE POSTONTZORGER B.V. is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Daarnaast is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur in dat geval te verstrekken uitkering. Bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden wordt de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.
d. Indien de koper/opdrachtgever zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming wijzigingen heeft uitgevoerd of laten uitvoeren aan door DE POSTONTZORGER B.V. geleverde zaken, vervalt elke garantieverplichting van DE POSTONTZORGER B.V..
e. DE POSTONTZORGER B.V. is niet aansprakelijk voor schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van door of vanwege koper/opdrachtgever verstrekte gegevens. Tevens is DE POSTONTZORGER B.V. niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuist verstrekte gegevens of niet verstrekte gegevens waarvan koper /opdrachtgever had moeten begrijpen dat deze van belang waren voor uitoefening van de werkzaamheden.
f. DE POSTONTZORGER B.V. is voorts niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies door welke oorzaak ook, van of veroorzaakt door de koper /opdrachtgever ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschappen, machines en andere zaken. Koper/opdrachtgever is gehouden DE POSTONTZORGER B.V. te vrijwaren voor alle schade voortvloeiend uit het gebruik door DE POSTONTZORGER B.V. van zaken toebehorend aan koper /opdrachtgever.
g. Koper/opdrachtgever is gehouden DE POSTONTZORGER B.V. te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van derden. h. Voor zover koper/opdrachtgever, dan wel de door hem of haar ingeschakelde derde op basis van medewerkzaamheid en/of het verlenen van assistentie betrokken is bij de uitvoering van de transactie tussen DE POSTONTZORGER B.V. en he m/haar, dan is DE POSTONTZORGER B.V. niet aansprakelijk voor alle zijdens koper/opdrachtgever, en/of diens ingeschakelde derde, veroorzaakte, of mede veroorzaakte, directe en indirecte schade; Ook niet jegens de achterliggende opdrachtgever van koper/opdrachtgever.
i. De koper/opdrachtgever is niet gerechtigd zaken waarover reclame bestaat terug te zenden, dan wel de
betalingsverplichting op te schorten. Geschiedt dit zonder toestemming van DE POSTONTZORGER B.V. toch, dan komen alle kosten verbonden aan terugzending ten laste van de opdrachtgever. DE POSTONTZORGER B.V. is in dat geval tevens vrij de zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan.

ARTIKEL 5: LEVERTIJD EN PLAATS VAN LEVERING

a. De in de aanbiedingen, bevestigingen en contracten genoemde levertermijnen worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet fataal en derhalve voor DE POSTONTZORGER B.V. niet bindend.
b. Overschrijding van deze termijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft koper/opdrachtgever nooit het recht op schade­ vergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit de desbetreffende overeenkomst of uit enige andere, al dan niet met deze overeen­ komst samenhangende, overeenkomst mocht voortvloeien.
c. Bij excessieve overschrijding van de levertijd, evenwel zulks ter beoordeling van DE POSTONTZORGER B.V., zal DE POSTONTZORGER B.V. in nader overleg treden met koper/opdrachtgever.
d. Levering geschiedt af het bedrijf van DE POSTONTZORGER B.V. of een andere door DE POSTONTZORGER B.V. te bepalen plaats.
e. Wanneer door DE POSTONTZORGER B.V., verkochte goederen of aangeboden diensten, na aan de koper/opdrachtgever te zijn aangeboden, door deze niet worden geaccepteerd, staan zij gedurende drie weken ter beschikking van koper/opdrachtgever. Goederen worden gedurende deze periode opgeslagen voor rekening van koper/opdrachtgever. Na genoemde periode zal het totaalbedrag dat bij afname of nakoming verschuldigd zou zijn, vermeerderd met de kosten en rente, van koper/opdrachtgever gevorderd kunnen worden, ook zonder levering van bedoelde goederen of diensten. De betaling wordt dan geacht te zijn verricht als schadevergoeding aan DE POSTONTZORGER B.V.
f. Indien de koper/opdrachtgever niet of niet tijdig voldoet aan enige uit deze of uit een andere, met de opdracht samenhangende overeenkomst voortvloeiende verplichting, is DE POSTONTZORGER B.V. gerechtigd, na de koper/opdrachtgever schriftelijk in gebreke te hebben gesteld -zonder rechterlijke tussenkomst- de uitvoering op te schorten, zonder dat DE POSTONTZORGER B.V. tot enige schadevergoeding is gehouden.
g. DE POSTONTZORGER B.V. zal geen poststukken langer in haar bezit houden dan voor verwerking strikt noodzakelijk is. Bestelling vindt plaats op de eerstvolgende werk/besteldag na aflevering/verwerking, tenzij anders overeengekomen, of behoudens overmacht, en het bepaalde in artikel 10. Voor partijenpost en/ of periodieken, kan de verspreiding langer duren, al naar gelang de prijs-/bestelafspraak.
ONBESTELBARE POSTSTUKKEN
h.l. Gesloten, ter verzending aangeboden postzendingen worden in geval van onbestelbaar voor de duur van 1 jaar bewaard. Hierna behoudt DE POSTONTZORGER B.V. zich het recht voor deze te vernietigen.
h.2. Onbestelbaar zijn poststukken, die onjuist, onduidelijk, onvolledig, onleesbaar of niet zijn geadresseerd, door geadresseerde worden geweigerd of wat betreft de omvang, gewicht en/of verpakking niet voldoen aan de door DE POSTONTZORGER B.V. gestelde eisen. Onbestelbare poststukken worden indien mogelijk zo spoedig mogelijk geretourneerd aan koper/opdrachtgever.

HET VERLOREN GAAN VAN POST

i.1. Een binnenlandse postzending wordt geacht ‘verloren te zijn gegaan’ wanneer deze niet is afgeleverd bij post- of pakketvervoerders en niet binnen 30 dagen na de aanlevering kan worden opgeleverd. Een buitenlandse postzending wordt geacht verloren te zijn, indien de aflevering niet binnen een redelijke termijn, de omstandigheden van het vervoer naar en in het land van bestemming in beschouwing genomen, heeft plaats gehad. Na het verloren gaan van een postzending kan een verzoek tot schadevergoeding worden gedaan aan DE POSTONTZORGER B.V. Zij neemt het verzoek niet eerder in behandeling dan na het verstrijken van de termijn zoals genoemd in het vorige lid van dit artikel.
i.3. Postzendingen die, worden teruggevonden, worden tegen terugbetaling van de eventueel uitbetaalde schadevergoeding aan de afzender dan wel de geadresseerde ter hand gesteld, indien zij daarom vragen binnen een termijn van 30 dagen nadat zij van het terugvinden in kennis zijn gesteld.

ARTIKEL 6: BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

a. Voor zover een adressenbestand dat in het bezit komt van DE POSTONTZORGER B.V. persoonsgegevens bevat in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), geldt koper/ opdrachtgever als verantwoordelijke en DE POSTONTZORGER B.V. als ‘bewerker’ in de zin van de Wbp.
b. DE POSTONTZORGER B.V. gebruikt de adressenbestanden die zijn aangeleverd door koper/opdrachtgever om deze te verrijken met sorteercodes, postcodes, bundel- en of palletgegevens.
c. Koper/opdrachtgever kan, na schriftelijke toestemming van DE POSTONTZORGER B.V. zelf adressenbestanden (doen) verrijken door toevoegingen van sorteercodes, postcodes, bundel- en of palletgegevens. Koper/opdrachtgever zal deze werkzaamheden steeds voor eigen rekening en risico (doen) verrichten en er zorg voor dragen dat de ter zake geldende regels en procedures worden nageleefd. Het aanleveren van verrijkte adressenbestanden die niet in overeenstemming met de voorschriften van DE POSTONTZORGER B.V. zijn vervaardigd kan ertoe leiden dat de bezorging vertraagd of onuitvoerbaar wordt. Koper/opdrachtgever erkent dat DE POSTONTZORGER B.V. hiervoor niet aansprakelijk is en vrijwaart DE POSTONTZORGER B.V. voor eventuele aanspraken van derden te dezer zake.
d. Koper/opdrachtgever vrijwaart DE POSTONTZORGER B.V., behoudens opzet en/of bewuste roekeloosheid van DE POSTONTZORGER B.V., voor alle aanspraken die jegens DE POSTONTZORGER B.V. worden ingesteld wegens schending van het gestelde bij of krachtens de Wbp.
e. DE POSTONTZORGER B.V. is als bewerker als bedoeld in de Wbp, gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien koper/opdrachtgever in strijd handelt met het gestelde bij of krachtens de Wbp. DE POSTONTZORGER B.V. is niet aansprakelijk voor enige hieruit voortvloeiende schade. Koper/ opdrachtgever is jegens DE POSTONTZORGER B.V. aansprakelijk voor alle schade voortvloeiend uit deze opschorting.

ARTIKEL 7: VORM EN VERPAKKING

a. Een postzending die door opdrachtgever wordt aangeboden:
-heeft alleen in overleg afwijkende vormen (anders dan rechthoekig)
-is niet kleiner dan 14 cm x 9 cm en niet groter dan 38 cm x 26,5 cm x 3,2 cm;
-is voorzien van postcode, adres op postbusnummer van geadresseerde alsmede plaats en bestemming
-is voorzien van een retouradres links bovenin de hoek aan de voorzijde of op de achterzijde van het poststuk.
-is voorzien van een enveloppe of andere verpakking dan wel is voldoende stevig om zonder verpakking te worden verzonden.
-is niet zwaarder dan 2,0 kg.
b. de adressering als genoemd in dit artikel dient duidelijk leesbaar op de postzendingen te zijn aangebracht.
c. DE POSTONTZORGER B.V. heeft het recht om aanduidingen op de postzendingen aan te brengen die noodzakelijk zijn voor de sortering.

ARTIKEL 8: TRANSPORT EN TRANSPORTRISICO

a. De keuze van het transportmiddel is aan DE POSTONTZORGER B.V.
b. Het transport van de bij DE POSTONTZORGER B.V. bestelde goederen geschiedt voor rekening van de koper/opdrachtgever.
c. Alle bij DE POSTONTZORGER B.V. bestelde goederen worden ‘af magazijn’ geleverd en reizen vanaf het ogenblik van verzending voor risico van de koper/opdrachtgever. Ook wanneer franco levering overeengekomen mocht zijn, is de koper/opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade tijdens het vervoer geleden.
d. De goederen worden uitsluitend parterre afgeleverd. Indien goederen anders dan parterre dienen te worden bezorgd, zijn de hieraan verbonden extra kosten en risico’s geheel voor rekening van koper/opdrachtgever.
Indien koper/opdrachtgever en/of geadresseerde ten tijde van de aflevering niet aanwezig is, dan wel niet in staat blijkt te zijn om de goederen in ontvangst te nemen, of anderszins in gebreke blijft de goederen in ontvangst te nemen , dan heeft DE POSTONTZORGER B.V. het recht om de aflevering om te zetten in een afhaalplicht van koper/opdrachtgever aan het door haar dan wel door de vervoerder opgegeven adres, nadat deze middels achterlating van een schriftelijke mededeling koper / opdrachtgever daarvan in kennis heeft gesteld.
e. Bij aankomst/ in ontvangstneming der goederen dient de koper/opdrachtgever zich te overtuigen van de staat waarin de goederen zich bevinden. Indien alsdan blijkt dat schade aan goederen of materiaal is toegebracht, dient hij alle maatregelen ter verkrijging van een schadevergoeding van de vervoerder te treffen. Door ondertekening van het ontvangstbewijs, verstrekt door of namens DE POSTONTZORGER B.V., verklaart koper/opdrachtgever de goederen in goede staat te hebben ontvangen.

ARTIKEL 9: PRIJZEN EN KOSTEN

a. Voor iedere opdracht stelt DE POSTONTZORGER B.V. afzonderlijk een prijs of een tarief vast. Deze prijs of dit tarief is uitsluitend bedoeld als het te betalen bedrag voor de door DE POSTONTZORGER B.V. te leveren prestatie, met inbegrip van de normale daartoe behorende kosten.
b. De in offertes, contracten en orderbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege. DE POSTONTZORGER B.V. behoudt zich het recht voor om, indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, verhogingen in één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de koper/opdrachtgever in rekening te brengen. Voorts heeft DE POSTONTZORGER B.V. het recht om in een dergelijk geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder dat rechtelijke tussenkomst vereist is. Dit laatste recht komt ook toe aan de koper/ opdrachtgever, echter slechts indien DE POSTONTZORGER B.V. zich binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst op het standpunt stelt dat uit veranderingen in de kosten een verhoging van de in de opdrachtbevestiging genoemde prijs voortvloeit. Indien de koper/opdrachtgever van dit recht gebruik maakt, dient hij binnen 5 dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling van DE POSTONTZORGER B.V. bij aangetekende brief de ontbinding in te roepen. Bij ontbinding van de overeenkomst dient het reeds geleverde deel van de opdracht vergoed te worden conform de verhoogde prijzen.
c. Onder de prijs of het tarief vallen dus niet de heffingen van overheids- of andere instanties, met inbegrip van boetes, verzekeringspremies etc.
d. DE POSTONTZORGER B.V. is gerechtigd vooraf aanbetalingen c.q. depot of zekerheid (in de vorm van een bankgarantie) te eisen.
e. DE POSTONTZORGER B.V. behoudt zich het recht voor verzendkosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 10: BETALINGSCONDITIES

a. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling van de door DE POSTONTZORGER B.V. toegezonden facturen te geschieden binnen 10 (tien) dagen na factuurdatum, zonder aftrek van kortingen en zonder enige vorm van compensatie.
b. DE POSTONTZORGER B.V. is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van minimaal 2 % in rekening te brengen, echter dit dient alsdan uitdrukkelijk op de factuur vermeld te zijn. Deze toeslag mag worden afgetrokken van het factuurbedrag, indien het factuurbedrag binnen acht dagen na factuurdatum wordt betaald.
c. Alle betalingen dienen, zonder aftrek of schuldvergelijking, te geschieden ten kantore van DE POSTONTZORGER B.V. of op een door DE POSTONTZORGER B.V. aan te wijzen bank- of girorekening.
d. Kortingen kunnen uitsluitend worden verleend na onderling overleg tussen DE POSTONTZORGER B.V. en koper/opdrachtgever. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze kortingen eenmalig. Bij volgende transacties kan op voorgaande kortingen geen beroep worden gedaan.

ARTIKEL 11: RECLAMES

a. Eventuele reclames, zowel op levering van goederen, als op verleende diensten en op factuurbedragen, dienen binnen vijf dagen na ontvangst van de producten of diensten of van de betreffende facturen, schriftelijk en aangetekend bij DE POSTONTZORGER B.V. te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclames betrekking hebben. Het recht op reclame van de koper/opdrachtgever vervalt ten aanzien van door of namens deze bewerkte goederen.
b. Reclames ten aanzien van de bedingen in deze voorwaarden als onder meer bedoeld in artikel 6:233 sub a van het Burgerlijk Wetboek (nietigheid ten aanzien van een of meerdere bedingen op grond van het onredelijk bezwarend zijn) dienen eveneens binnen acht dagen na kennisneming van deze voorwaarden of het tijdstip waarop daarvan redelijkerwijs kennisgenomen had kunnen worden, schriftelijk en aangetekend bij DE POSTONTZORGER B.V. te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclames betrekking hebben. Het recht op reclame vervalt op het moment dat de overeenkomst tot stand is gekomen. Koper/opdrachtgever doet afstand van het zich nadien beroepen op het onredelijk bezwarend zijn van een of meer bedingen in deze voorwaarden, voor zover de eventueel als onredelijk bezwarend gevoelde bedingen niet door de wetgever dwingend zijn voorgeschreven.
c. Wanneer ingediende reclames niet voldoen aan het boven gestelde, kunnen zij niet meer ontvangen worden en wordt koper/ opdrachtgever geacht het geleverde en/of verrichte te hebben goedgekeurd. Wanneer DE POSTONTZORGER B.V. van oordeel is dat een gerechtvaardigde klacht is ingediend, heeft zij het recht, hetzij een in onderling overleg te bepalen geldbedrag als schadeloos­ stelling uit te keren aan koper/opdrachtgever, hetzij tot een nieuwe levering over te gaan met instandhouding van de bestaande overeenkomst, zulks onder de verplichting van de koper/opdrachtgever om aan DE POSTONTZORGER B.V. het verkeerd of ondeugdelijk geleverde franco te retourneren; een en ander ter keuze van DE POSTONTZORGER B.V..
d. DE POSTONTZORGER B.V. is slechts verplicht van ingediende reclames kennis te nemen, wanneer de betrokken koper/ opdrachtgever op het ogenblik van indiening van zijn reclames aan al zijn bestaande verplichtingen jegens DE POSTONTZORGER B.V., uit welke overeenkomst dan ook voortvloeiende en waaruit dan ook bestaande, integraal heeft voldaan.
e. Retourzendingen die niet of onvoldoende gefrankeerd of verpakt zijn, zullen door DE POSTONTZORGER B.V. worden geweigerd. Alle retourzendingen van kopers of opdrachtgevers geschieden voor hun rekening en risico.

ARTIKEL 12: ANNULERING/ONTBINDING/ OPSCHORTING EN WEIGERING

a.1. DE POSTONTZORGER B.V. heeft het recht, indien de koper/ opdrachtgever in enig opzicht in gebreke is of blijft ten aanzien van zijn verplichtingen met betrekking tot eerder door DE POSTONTZORGER B.V. uitgevoerde leveringen, verrichte werkzaamheden, of uit anderen hoofde, te voldoen, haar verplichtingen jegens koper/opdrachtgever op te schorten, dan wel de daaraan ten grondslag liggende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren/ontbinden. Een en ander zonder door koper/opdrachtgever op enigerlei wijze aansprakelijk gesteld te kunnen worden en onverminderd DE POSTONTZORGER B.V. toekomende rechten tot onder andere schadevergoeding.
a.2. DE POSTONTZORGER B.V. heeft dit recht ook, indien er bij koper/ opdrachtgever sprake is van een faillissement, surseance van betaling, toetreding tot de WSNP, andere vormen van schuldbegeleiding, liquidatie van bedrijfsvorm/ zakelijke activiteiten dan wel een, naar de maatstaven van DE POSTONTZORGER B.V., dreiging van deze omstandigheden. Alle vorderingen van DE POSTONTZORGER B.V. op koper/opdrachtgever zijn alsdan voor haar terstond opeisbaar.
a.3. DE POSTONTZORGER B.V. heeft eveneens het recht de door haar met koper/opdrachtgever gesloten overeenkomst, zonder ook maar op enigerlei wijze schadeplichtig te zijn, te ontbinden, op te schorten, te weigeren of te annuleren , in het geval van gevaar voor haar, haar personeel of de door haar ingeschakelde derde en indien sprake is van wijziging in wet- en regelgeving en/of substantiële wijziging van haar inkoopcondities , die een voor haar goede en profijtelijke uitvoering van de gesloten overeenkomst ernstig verstoort of zelfs onmogelijk maakt, allen zulks ter beoordeling van DE POSTONTZORGER B.V.
b. Indien koper/opdrachtgever de door hem met DE POSTONTZORGER B.V. gesloten overeenkomst(en) wenst te ontbinden/annuleren, dan is DE POSTONTZORGER B.V. gerechtigd naleving van de gesloten overeenkomst(en) te vorderen, dan wel is koper/opdrachtgever, zulks naar keuze van DE POSTONTZORGER B.V., annuleringskosten verschuldigd van minimaal 30% van de verkoopwaarde/waarde van de opdracht. In een opdrachtbevestiging kunnen hieraan nadere voorwaarden worden gesteld.
c: DE POSTONTZORGER B.V. is gerechtigd aangeboden poststukken te weigeren indien:
c.l. De door de afzender ingevolge deze algemene voorwaarden te verstrekken gegevens niet juist of niet volledig zijn verstrekt.
c.2. De aangeboden poststukken levend materiaal bevatten of stoffen die een gevaar voor de volksgezondheid vormen alsook de stoffen die vallen onder de Wet Gevaarlijke Stoffen.
c.3. De inhoud van de door hem in verstrekte verzendopdrachten in strijd is met enige wettelijke bepaling dan wel een stof of materiaal bevat, welke schade kan toebrengen aan medewerkers en/of middelen van DE POSTONTZORGER B.V. en/of derden.
c.4. Het zeer kwetsbare goederen betreffen, ook al zijn ze goed verpakt en die met bijzondere voorzorgen moeten worden vervoerd.

ARTIKEL 13: VERGOEDING BIJ TE LATE- OF NIET­ BETALING

Indien de betaling van de door DE POSTONTZORGER B.V. toegezonden facturen niet heeft plaatsgevonden binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum, wordt de koper/opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft DE POSTONTZORGER B.V., zonder nadere ingebrekestelling, het recht de koper/opdrachtgever over het gehele door hem verschuldigde bedrag, van de vervaldag af, een rente in rekening te brengen ter hoogte van de wettelijk achterstallige rente met een minimum van 1% per maand of een gedeelte daarvan, onverminderd de aan DE POSTONTZORGER B.V. verder toekomende rechten, waaronder het recht op verhaal van alle op de invordering vallende kosten, met inbegrip van de liquideerbare gerechtelijke kosten en de buitengerechtelijke incassokosten, welke laatste bij voorbaat worden gefixeerd op 15% van het in te vorderen bedrag, met een minimum van EURO 250,00 (zegge; tweehonderd en vijftig euro).

ARTIKEL 14: VOORBEHOUD VAN EIGENDOM

a. Zolang een koper/opdrachtgever aan DE POSTONTZORGER B.V. geen volledige betaling van de door DE POSTONTZORGER B.V. aan hem geleverde goederen, onderdelen, installaties en/of uitgevoerde werkzaamheden- heeft verricht, blijven deze voor rekening en risico van de koper/opdrachtgever komende goederen en/of materialen, het onbetwiste eigendom van DE POSTONTZORGER B.V.
b. Indien een koper/opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot de verkochte goederen en/of verrichte werkzaamheden niet nakomt, is DE POSTONTZORGER B.V. zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de goederen of materialen terug te nemen, in welk geval de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst zal zijn ontbonden, onverminderd het recht van DE POSTONTZORGER B.V. zo nodig in of buiten rechte vergoeding te vorderen van eventueel door DE POSTONTZORGER B.V. geleden of nog te lijden schade, waaronder begrepen: geleden verlies , gederfde winst, interest, transportkosten etc”
c. DE POSTONTZORGER B.V. behoudt zich het recht voor om goederen, gereedschappen, materialen, auto’s, gelden, waardepapieren, (financiële) bescheiden etc., die zij van koper/opdrachtgever onder welke titel dan ook, onder zich heeft, daadwerkelijk onder zich te houden, totdat koper/opdrachtgever volledig aan diens financiële en andere verplichtingen jegens DE POSTONTZORGER B.V. heeft voldaan.
d. Voor transacties met een koper/opdrachtgever gevestigd in een land waar een verlengd eigendomsvoorbehoud geldt heeft DE POSTONTZORGER B.V. het recht het aldaar geldende verlengd eigendomsvoorbehoud op ieder voor haar wenselijk moment van toepassing te verklaren

ARTIKEL 15: OVERMACHT

a. Overmacht ontslaat DE POSTONTZORGER B.V. van haar verplichtingen jegens de koper/opdrachtgever. Als overmachtsfactoren worden aangemerkt: elke omstandigheid buiten de macht van DE POSTONTZORGER B.V. die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming) zoals bijvoorbeeld: ernstige storingen in haar productieproces, oorlog en belemmerende wet- en regelgeving (ook buiten Nederland), oproer, epidemie, brand, verkeersstoringen, werkstaking , uitsluiting, verlies of beschadiging bij transport, ongeval of ziekte van haar personeel, beperkingen van de invoer of andere beperkingen van overheidswege, belemmering, en/of bemoeilijking in de uitvoering van de overeenkomst veroorzaakt door derden die al dan niet direct bij de litigieuze overeenkomst betrokken zijn etc. Hieronder valt bij postbezorging onder andere ook het in werking treden van alarminstallaties, treffen van waakhonden, niet toegankelijke of het ontbreken van brievenbussen etc. DE POSTONTZORGER B.V. is van haar verplichtingen ontslagen ongeacht of de overmacht zich heeft voorgedaan in haar eigen bedrijf, dan wel elders, zoals in bedrijven van toeleveranciers, transporteurs, grossiers en de door haar ingeschakelde derden, etc.
b. In het geval van verhindering tot uitvoering van de overeen­ komst ten gevolge van overmacht is DE POSTONTZORGER B.V. gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks ter beoordeling van DE POSTONTZORGER B.V. Koper/opdrachtgever zal van de ten deze door DE POSTONTZORGER B.V. genomen beslissing schriftelijk bericht ontvangen.
c. Ingeval van overmacht is DE POSTONTZORGER B.V. niet aansprakelijk voor schade. DE POSTONTZORGER B.V. is gerechtigd om de door haar geleverde goederen en/of diensten en verrichte prestaties, die niet door de hiervoor beschreven overmacht beheerst worden, in rekening te brengen, ook wanneer er als dan sprake is van een niet volledige vervulling van de litigieuze overeenkomst.

ARTIKEL 16: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN, ONTWERPBESCHERMING

a. De Intellectuele eigendomsrechten van alle door DE POSTONTZORGER B.V. (ten behoeve van koper/opdrachtgever) vervaardigde producten, geleverde diensten, ontwikkelde formules etc. behoren DE POSTONTZORGER B.V. toe. Gebruik of alternatief gebruik van deze rechten, ontwerpen en/of ideeën van DE POSTONTZORGER B.V. is ten strengste verboden, tenzij DE POSTONTZORGER B.V. hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft verleend en aan alle door DE POSTONTZORGER B.V., ter zake gestelde voorwaarden volledig is voldaan.
b. Indien koper/opdrachtgever en de door haar op enigerlei wijze gelieerde ondernemingen en instellingen zich niet aan het onder 14a gestelde houdt tijdens en na de litigieuze overeenkomst, maakt DE POSTONTZORGER B.V. zonder nadere ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst, aanspraak op een boete van EURO 25000 per overtreding en daarnaast een boete van €1.000,- per dag of een gedeelte daarvan, dat die overtreding voortduurt, met inachtneming van het recht tot volledige schadevergoeding.

ARTIKEL 17: GARANTIES/GEHEIMHOUDING

a. Door DE POSTONTZORGER B.V. wordt uitsluitend garantie verleend, voor zover daar sprake van is, volgens de bepalingen van de garantieclausule die bij de producten zijn mede geleverd. In die gevallen treedt de garantie eerst in werking, nadat DE POSTONTZORGER B.V. schriftelijk aangetekend door de koper/opdrachtgever van zijn verzoek in kennis is gesteld.
b. Wordt er door DE POSTONTZORGER B.V. wel garantie verleend, maar zonder dat er sprake is van een verstrekte garantie clausule, dan bedraagt de duur van de garantietermijn maximaal 6 maanden na levering van de betreffende goederen. Ook hier dient DE POSTONTZORGER B.V. eerst schriftelijk aangetekend door koper/ opdrachtgever van diens verzoek in kennis gesteld te worden.
c. De garantie bevat herstel of vervanging van de geleverde goederen, zulks naar keuze van DE POSTONTZORGER B.V. Onheil van buitenaf kan nimmer leiden tot enige verplichtende garantieverlening door DE POSTONTZORGER B.V.
d. De ter reparatie ingenomen goederen verblijven in alle gevallen voor risico van de koper /opdrachtgever bij DE POSTONTZORGER B.V. of bij een door DE POSTONTZORGER B.V. hiervoor ingeschakelde derde.
e. DE POSTONTZORGER B.V. verplicht zich om de informatie over personen en in het algemeen alle informatie, die ligt in de persoonlijke levenssfeer, waarover DE POSTONTZORGER B.V. zelf beschikt en waarover haar medewerkers en derden, waarvan DE POSTONTZORGER B.V. gebruik maakt en of beschikken in verband met de uitvoering van opdrachten, niet aan derden bekend te maken, tenzij de betrokkene hierom verzoekt, dan wel de wet daartoe verplicht. DE POSTONTZORGER B.V. verstrekt informatie aan derden over postzendingen uitsluitend in de gevallen, dat de wet daartoe verplicht.
f. Van de inhoud van niet gesloten ter verzending aangeboden postzendingen, wordt alleen kennisgenomen, voor zover dit ten behoeve van het vervoer van de zending, voor de vaststelling van het voor het vervoer van de zending verschuldigde tarief, ofwel, in geval van onbestelbaar, voor het vaststellen van het adres van de afzender of de geadresseerde nodig is.

ARTIKEL 18: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

a. Op alle aanbiedingen, opdrachten en met DE POSTONTZORGER B.V. te sluiten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
b. Alle geschillen zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Rechter in het rayon van de vestigingsplaats van DE POSTONTZORGER B.V.
c. Indien één of meer bepalingen uit deze voorwaarden nietig dan wel onverbindend blijken te zijn blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Partijen verplichten zich reeds nu voor alsdan om de nietige dan wel onverbindende bepalingen te vervangen door bepalingen die niet nietig en wel verbindend zijn en die zo min mogelijk afwijken van de nietige en onverbindende bepalingen, gelet op het doel en de strekking van deze voorwaarden.